STORMWATER POLAND 2020

3-5 marca 2020 r.

Zarejestruj się już dziś!

 

STORMWATER POLAND 2020

Chcemy, aby STORMWATER POLAND było nieodłącznie kojarzone z deszczem, i w tym wypadku, z ulewnym deszczem inspiracji. Serdecznie zapraszamy do udziału w STORMWATER POLAND 2020 w dniach 3-5 marca 2020 w Gdańsku!

Więcej o konferencji

Prelegenci 2020

Program

 • Dzień 0
 • Dzień 1
 • Dzień 2
 • 3 marca 2020 (wtorek)
  Część warsztatowa. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wybranie jednego z poniższych bloków tematycznych. Liczba miejsc ograniczona.
  12:00
  17:00

  W ramach pierwszego dnia wydarzenia proponujemy Państwu uczestnictwo w wybranym bloku warsztatowym prowadzonym przez najlepszych ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie.

  Możliwe jest uczestniczenia tylko w jednym z oferowanych tematów warsztatów  (bloki zajęć praktycznych prowadzone są równolegle – w tym samym czasie).  Aby zgłosić swój udział w zajęciach praktycznych, należy w procesie rejestracji w formularzu on-line wskazać tytuł wybranego bloku.

   

  Liczba miejsc w warsztatach ograniczona. Zachęcamy do udziału i wczesnej rejestracji!

  WARSZTAT I: Zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz innowacje produktowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych.
  12:00
  17:00

  UCZESTNICY:

  Osoby odpowiedzialne za działania przeciwpowodziowe oraz za inwestycje związane z zagospodarowaniem wódami opadowych w miastach oraz gminach. Specjaliści zajmujący się planowaniem działań związanych z utrzymaniem systemu.

  CEL WARSZTATÓW:

  Zapoznanie z nowoczesnymi i innowacyjnymi produktami stosowanymi w zarządzaniu wodami opadowymi ze szczególnym podkreśleniem możliwości zabezpieczeń przeciwpowodziowych i zarządzania sytuacją kryzysową w mieście.

  SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW:

  Wody opadowe są zarówno cennym zasobem, wykorzystywanym i zawracanym naturze, jak i zagrożeniem dla miast i gmin wynikającym ze zmian klimatu. Fakt ten sprawia, że zarządzanie wodami opadowymi stanowi wielkie wyzwanie dla samorządów i skutkuje poszukiwaniem najlepszych rozwiązań celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

  Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi, innowacyjnymi produktami i współpracującymi ze sobą układami urządzeń prezentowanymi w show roomie, których zastosowanie pozwala zminimalizować katastrofalne skutki ulewnych deszczy a także gwarantują wykorzystanie wody opadowej.

  Ta część warsztatów umożliwi Uczestnikom wymianę poglądów a także będzie okazją do otrzymania cennych wskazówek podkreślających celowość wyboru i zastosowania konkretnych rozwiązań.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie.

  WARSZTAT II: Wydawanie i weryfikacja warunków technicznych dla wód opadowych.
  Jacek Zalewski
  12:00
  16:00

  UCZESTNICY:

  Pracownicy spółek wodociągowych lub wydziałów miejskich odpowiedzialni za proces wydawania warunków technicznych na przyłączenie lub na zrzut wód deszczowych do odbiornika.

  CEL WARSZTATÓW:

  Zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi określanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci deszczowej

  SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW:

  –  Jak obliczać maksymalny odpływ i przyjmować prawidłowe parametry?

  – Jakich narzędzi użyć, by ułatwić sobie codzienny trud określania warunków technicznych na podłączenie?

  – Do czego służą i jak działają regulatory odpływu? Jak je dobierać?

  – Standardy określania warunków technicznych na podłączenie – czy są? Jakie wdrożyć procedury w spółce wodociągowej?

  – Warunki dla dużych inwestycji? Jak podejść do tematu – przykłady praktyczne.

  – Czy wydają warunki czujemy się bezpieczni? Aplikacje: kalkulatory oparte o atlas PANDa, GIShub, Rainbrain – czy mogą nam pomóc?

  – Przykłady, wymiana doświadczeń, rozmowy z praktykami.

  Na początku szkolenia chcemy w sposób praktyczny pokazać, jak obliczać maksymalny dopuszczalny odpływ wód opadowych z działek przewidzianych pod inwestycje. W ramach przewidzianych ćwiczeń chcemy udowodnić, że wydawane nierzadko w sposób czysto subiektywny „ekspercki” zapewnienia odbioru wód opadowych na poziomie pojedynczych litrów lub dziesiątek litrów na sekundę, można poprzeć obiektywnymi i niepodważalnymi obliczeniami. Chcemy przy tym zwrócić uwagę na konieczność uporządkowania i skodyfikowania zasad prawidłowego przyjmowania w tym celu parametrów takich jak: współczynniki spływów, czasy spływu powierzchniowego, kategorie użytkowania terenu. Metodyka ta ma być realną tarczą dla eksploatatora przed próbami podważenie wydawanych zapewnień odbioru wód opadowych.

  Nie chcemy jednak poprzestać na samym etapie wydawania warunków technicznych. Uważamy, że w praktyce nie mniej ważnym jest posiadanie wiedzy i narzędzi służących weryfikacji tych warunków. Stąd planujemy przedstawić podstawy warsztatu obliczania niezbędnej kubatury zbiorników do retencjonowania i rozsączania wód opadowych. Chcemy zwrócić uwagę na spotykane w praktyce próby zaniżania niezbędnej objętości retencji przez inwestorów poprzez manipulacje w przyjmowaniu współczynników spływu, czasów spływu, kategorii zlewni i samego lokalnego modelu opadowego. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mogli przeprowadzić weryfikację niezbędnej objętości retencji dla konkretnych inwestycji z użyciem elektronicznych kalkulatorów opartych na aktualnych i wiarygodnych modelach opadowych z atlasu PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów).

  W trzecim etapie warsztatu zademonstrowane zostaną rozwiązania techniczne służące zapewnieniu skutecznego dławienia odpływu wód opadowych z prywatnych działek do zbiorczego systemu odwodnienia. Omówione zostaną konstrukcje regulatorów hydraulicznych, a także rozwiązania o charakterze konstrukcyjnym, które muszą być spełnione dla ich prawidłowego funkcjonowania i dla eliminacji nagannej praktyki ich deinstalacji po odbiorze inwestycji. Zaprezentowane zostaną także nowe rozwiązania w postaci systemów IT umożliwiających zdalne programowanie odpływu wód opadowych ze zbiorników retencyjnych (redukcję odpływu i jego opóźnienie w czasie).

  W czwartym etapie warsztatu zaprezentowane zostaną szczególne przypadki wydawania warunków technicznych dla obiektów o bardzo dużych powierzchniach. Zademonstrowane zostaną niezbędne w tym celu symulacje komputerowe, a także omówiony będzie sposób prawidłowej interpretacji ich wyników.

  W końcowej części warsztatu planujemy zwrócić uwagę na długoterminowe korzyści wynikające z prawidłowego kształtowania warunków technicznych. Korzystając z prostego i łatwo dostępnego przez internet narzędzia w postaci aplikacji GISHub chcemy pokazać, w jaki sposób można zarządzać informacją o terenie i z łatwością naliczać realną, a nie zawyżoną opłatę za odprowadzanie wód opadowych do wód.

  Warsztat zostanie przeprowadzony przez inżynierów z wieloletnią praktyką w zakresie obliczeń i modelowania systemów odwodnień, którzy opracowali już kompleksową metodykę wydawania warunków technicznych w skali dużego miasta w Polsce. Planowany jest także udział praktyków, a więc eksploatatorów, którzy wdrożyli lub wdrażają współczesne standardy wydawania i weryfikacji warunków technicznych odprowadzania wód opadowych w miastach o różnej skali wielkości. Zagadnienie dławienie odpływu zostanie omówione przez konstruktora i badacza regulatorów hydraulicznych z wieloletnim doświadczeniem.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Nie będzie to stracony czas – warto zacząć aktywnie kształtować retencję wokół nas, bo słuszne jest hasło: Nie da się ująć wszystkiego z chmury do rury!

  Zakończenie części warsztatowej Stormwater Poland 2020
  16:00
  17:00

  Wspólny lunch uczestników warsztatów, oraz oficjalne zakończenie części warsztatowej Stormwater Poland 2020.

 • 4 marca 2020 (środa)
  Rejestracja uczestników - część konferencyjna wydarzenia
  8:15
  9:00

  Konferencja odbędzie się w sali Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności przy placu Solidarności 1 w Gdańsku (wejście od strony parkingu oraz ul. Nowomiejskiej).  Prosimy o kierowanie się do recepcji konferencji znajdującej się przy sali Audytorium.

   

  Podczas rejestracji otrzymają Państwo identyfikator uprawniający do wejścia na salę wykładów.

   

  W celu zapewnienia najwyższego komfortu uczestnictwa w konferencji, organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne prelekcji. Prosimy podczas rejestracji o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumaczenia.

  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  Tomasz Grochowski
  9:00
  9:15
  SESJA I: To musimy zrobić dla naszych dzieci! - wyzwania jakie rzuca nam klimat
  Punktem wyjścia do naszego spotkania są zmiany klimatyczne i konieczność adaptacji do nich.
  9:15
  11:45

  Punktem wyjścia do naszego spotkania są zmiany klimatyczne i konieczność adaptacji do nich. Chcemy inicjować i propagować konkretne działania, które musimy podjąć wspólnie w celu zatrzymania niekorzystnego trendu oraz adaptacji do jego skutków. Szczerze wierzymy, że jest to misją naszego środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebna jest do tego wiedza, odpowiednie narzędzia i środki finansowe. Na sesję otwierającą konferencję zapraszamy naukowców i specjalistów, którzy powiedzą nam: w jaki konkretny sposób wzrost temperatury powietrza przekłada się na zmiany w cyklu hydrologicznym, na jakim etapie adaptacji do tych zmian jesteśmy w Polsce na tle Europy i świata, gdzie poszukiwać źródeł finansowania adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia, jakie narzędzia inżynierskie i zarządcze stosować celem opracowania najlepszych strategii adaptacyjnych? Sesja ta to także przestrzeń, aby zademonstrować, jak strategia redukcja emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia jest już wdrażana w wybranych miastach, a nawet w firmach produkujących rozwiązania dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

   

  Relacja pomiędzy zmianami klimatycznymi a perturbacjami w cyklu krążenia wody
  prof. Maciej Zalewski
  9:15
  9:45
  Stop suszy! Proaktywności w przeciwdziałaniu skutkom suszy.
  Małgorzata Stolarska
  9:45
  10:00
  Stop suszy ! – Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)  Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Susza  wpisała się na stałe w problemy gospodarcze naszego kraju, a wyniki scenariuszy zmian klimatu wskazują, że występowanie susz będzie jeszcze bardziej intensywne i częstsze.  Aby skutecznie zadbać o zasoby wodne (wód powierzchniowych i podziemnych, w tym także wody w glebie) aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, nie tylko  w czasie susz, ale również na co dzień, musimy już teraz wprowadzać rozwiązania proaktywne dla przeciwdziałania skutkom suszy. Właśnie powstaje ogólnokrajowy dokument strategiczny służący planowaniu i koordynacji działań na rzecz proaktywnego przeciwdziałania skutkom suszy – plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej podejmujący temat suszy. W ramach dokumentu powstanie m.in. katalog działań, których wdrożenie umożliwi skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy. Opracowanie dokumentu wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych, a także przepisów prawa krajowego (art. 184 ustawy Prawo wodne). Plan przeciwdziałania skutkom suszy będzie miał rangę rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
  Globalne wyzwania klimatyczne przed którymi stoi Wavin jako firma
  Wilco Otte
  10:00
  10:15

  Prezentacja przedstawi podejście firmy Wavin do globalnych zmian klimatycznych. Zaprezentuje udział firmy w różnych programach klimatycznych oraz to jak firma buduje swoją strategię zrównoważonego rozwoju by przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

  Finansowanie projektów w obszarze klimatu dotyczących gospodarowania wodami opadowymi, w szczególności w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.
  Piotr Czarnocki
  10:15
  10:30
  Podsumowanie sesji oraz pytania
  11:30
  11:45
  Przerwa kawowa
  11:45
  12:00

  Na przerwę kawową zapraszamy do Sali Wystaw Czasowych (vis a vis Audytorium).

  SESJA II: Inspiracje deszczowe - dzielimy się dobrymi praktykami
  Przestrzeń do burzy mózgów dotyczącej rozwiązań i technologii z całego świata kontra tych zrealizowanych blisko nas
  12:00
  14:30

  Stawiajmy na retencję wody blisko nas. Próbujmy wykorzystywać do tego sprawdzone naturalne rozwiązania, ale także rozwiązania inżynierskie naśladujące przyrodę. Dedykujemy temu drugi blok konferencji pt: Inspiracje deszczowe. Jest on przestrzenią do burzy mózgów dotyczącej rozwiązań i technologii z całego świata, ale także z Polski, służących odtwarzaniu utraconej retencji oraz prawidłowemu gospodarowaniu wodami opadowymi. Chcemy przy tym poszukiwać inspiracji wykraczających ponad domyślny podział na wody opadowe, wody podziemne, wody płynące w korytach. Stawiamy tezę, że woda jest jedna i jest zarówno wyzwaniem jak i zasobem dla każdego mieszkańca dużej metropolii jak i małego miasta.

   

  Uczynienie miast wrażliwymi na wodę - doświadczenia w zakresie pozyskiwania wody w Indiach
  Dr Suresh Kumar Rohilla
  12:00
  12:30

  Od wody zależy bogactwo lub biedota Indii. Gospodarka wodna nie polega tylko na budowaniu większej liczby zapór lub rurociągów, które doprowadzają wodę do miast i kanalizacji, aby spłukiwały je z naszych domów. Gospodarka wodna polega na budowaniu relacji społeczeństwa z wodą, abyśmy mogli zrozumieć wartość każdej kropli deszczu, że jeśli nie będziemy ostrożni, a nawet oszczędni, korzystając z tego cennego zasobu, nigdy nie będzie wystarczającej ilości wody dla wszystkich. W nowych Indiach bezwzględnie konieczne jest, aby miasta doceniły swoje zasoby opadowe. Indie są znane z niezwykłej pomysłowości ludzi, żyjących w różnych systemach ekologicznych, jak zarządzać wodą. Myśl przewodnia przedstawi wzrost, spadek i potencjał zbierania wody deszczowej w Indiach. Sposób, w jaki Indie korzystają z tradycji, ma kluczowe znaczenie dla dzisiejszych i przyszłych miastach Indii, w tym dla niedawnego ruchu rządu Indii – ustanowieniu kluczowego ministerstwa z ukierunkowaniem na krajowy program  „Jal Shakti Mission” w celu promowania zbierania wody deszczowej i odnowy zbiorników wodnych .

  Rewitalizacja rzek i potoków w krajobrazie miejskim
  Józef Jeleński
  12:45
  13:00

  Gwałtowne pogorszenie stanu ekologicznego i chemicznego rzek w Polsce, skłania do poszukiwania przyczyn nie zrealizowania Planu Gospodarowania Wodami z roku 2016, który przewidywał poprawę jakości większości rzek w Polsce dla uzyskania ich dobrego stanu najpóźniej do roku 2021. Referat przedstawia przyczyny i skutki braku równowagi koryt rzecznych wynikające z tradycyjnie pojmowanych prac regulacyjnych polegających na zabudowie koryt rzecznych budowlami podłużnymi i poprzecznymi bez brania pod uwagę skutków środowiskowych takich działań, w połączeniu z ograniczaniem funkcjonowania i estetyki zabudowanych rzek w ograniczonej przestrzeni. Tymczasem w przeszłości i zagranicą stosowano inne zasady planowania przebiegu rzek w miejscach ucywilizowanych, włączając do planowania działań z zakresu:

  • architektury i planowania przestrzenngo,
  • gospodarki wodnej i budownictwa wodnego,
  • kształtowania krajobrazu, uwzględnienia możliwości wypoczynku i uprawiania sportów,
  • aspektów ekologicznych.

  Na kilku przykładach miejskich rzek Krakowa i podmiejskiej Raby, które w wyniku zaszłości historycznych utraciły większość funkcji i możliwości zapewnienia usług środowiskowych, przedstawione zostaną środki, które mogłyby doprowadzić do zrównoważenia interesów różnych grup użytkowników przestrzeni przeznaczonej dla rzeki w terenie miejskim, w aspekcie równoczesnego zachowania dobrego stanu/potencjału ekologicznego rzeki, ograniczenia ryzyka powodzi oraz zapewnienia równowagi dynamicznej rumowiska dennego bez konieczności intensywnych prac utrzymaniowych.

  Wpływ utrzymania czystości w gminach na zapylenie i smog.
  Agnieszka Generowicz
  13:00
  13:15
  Gospodarka wodami opadowymi w Słupsku
  Andrzej Wójtowicz
  13:15
  13:30
  Wprowadzenie opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej w mieście Rumi
  Paweł Dąbrowski
  13:45
  14:00
  Podsumowanie sesji i pytania
  14:15
  14:30
  Przerwa na lunch
  14:30
  15:10

  Na lunch zapraszamy do Sali Wystaw Czasowych (vis a vis Audytorium).

  SESJA III: WE'RE DIGITAL - rozwiązania informatyczne dla odwodnień na miarę XXI wieku
  Przykłady zaprzęgnięcia modeli komputerowych do realizacji skomplikowanych zadań inżynierskich
  15:10
  17:30

  Druga połowa XIX wieku to początek budowy współczesnych systemów odwodnienia i formowania klasycznego warsztatu projektowania systemów, opartego o racjonalną formułę spływu i model opadowy IDF (ang. Intensity-Duration-Frequency). Przez dziesięciolecia, przy niewielkich tylko oscylacjach klimatycznych, można było wykorzystywać ten warsztat bez większego ryzyka i obliczać systemy odprowadzania wód opadowych bazując np. na wzorze Błaszczyka. Ale od początku tego stulecia trendu zmian naszego klimatu nie można już podważać, a na dodatek wód opadowych nie chcemy tylko szybko odprowadzać z miast, ale spowalniać ich spływ i retencjonować. W epoce rewolucji cyfrowej nie można już tego osiągnąć bez oparcia się o wiarygodne i aktualne atlasy opadowe, takie jak KOSTRA w Niemczech i PANDa W Polsce i powszechne wykorzystanie narzędzi cyfrowych. To zasadnicze inspiracje dla trzeciego bloku zatytułowanego „We’re digital”. Uczestnicy poprzedniej edycji konferencji domyślają się, że jest to realizacja naszych planów zaprezentowanych w sesji „Going digital”. Rzeczywiście chcemy zademonstrować ukończony projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa i cały zestaw narzędzi internetowych, które wspólnie tworzą Cyfrową Platformę Projektanta (CPP). Dziś już musimy przyznać, że nie jest to projekt Retencjapl, ale całej grupy firm będących niekwestionowanymi liderami na polskim i europejskim rynku technologii wód opadowych. Każdy z prezentowanych kalkulatorów CPP bazuje na atlasie PANDa i unikalnej wiedzy pozwalającej na dobór optymalnych rozwiązań projektowych w zakresie takich zagadnień jak: odprowadzanie spływów powierzchniowych, retencjonowanie wód opadowych, czy ich podczyszczanie i rozsączanie do gruntu. Do bloku „We’re digital” chcemy także już tradycyjnie zaprosić firmy i specjalistów w zakresie modelowania systemów odwodnienia, aby pokazali inspirujące przykłady zaprzęgnięcia modeli komputerowych do realizacji skomplikowanych zadań inżynierskich. Wierzymy bowiem, że w wieku rewolucji cyfrowej pytaniem nie jest czy modelować systemy odwodnienia, tylko jak robić to mądrze?

  Dlaczego odpowiedzi szukamy w sieci?
  Paweł Licznar i Tomasz Grochowski
  15:10
  15:25

  Osią referatu będzie  sieciowe podejście do gromadzenia i przetwarzania danych, a następnie udostępniania informacji inżynierskich. Praktyczną ilustracją do tego będzie projekt opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa jako cyfrowego źródła informacji o natężeniach deszczów miarodajnych i podstawy platformy projektanta systemów odwodnienia.

  Pozyskanie informacji o natężeniach deszczów miarodajnych na obszarze całej Polski jest możliwe z portalu internetowego https://portal.atlaspanda.pl/, a wybór lokalizacji jest równie prosty jak wyszukiwanie na portalu gogle.maps. Niemniej dążeniem nie jest tylko cyfrowe dostarczanie informacji o natężeniach deszczów miarodajnych. Bardziej dalekosiężnym celem jest połączenie PANDy z siecią ludzi – a więc np. projektantów, którzy chcą wykorzystywać atlas do wiarygodnego i bezpiecznego projektowania rzeczywistych systemów odwodnienia. Służyć ma temu rozwijana równoległe z wiodącymi firmami – dostarczycielami technologii systemów odwodnienia, platforma projektanta systemów odwodnienia. Ma być ona węzłem sieci innowacji, odpowiadających na wyzwania stawiane systemom odwodnienia dziś i jutro w świetle konieczności adaptacji do zmian klimatu.

  Dobór odwodnienia liniowego z retencją przy użyciu kalkulatora CPP.
  Maciej Pawlak
  15:25
  15:40
  Cyfrowe bliźniaki dla miast odpornych na powódź: wszystko jest połączone
  Dr Rodrigo Fernandes
  16:40
  16:55

  Samorządy coraz szybciej zdają sobie sprawę, że zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej jest ich kluczowym priorytetem. Miasta i ich ekosystemy muszą sprostać potrzebą mieszkaniowym i infrastrukturalnym, a w tym samym czasie podnosić jakoś życia, zapewniać rozwój ekonomiczny i bezpieczeństwo. Miasta muszą także zminimalizować ryzyko powodzi, a tym samym zapewnić ochronę zarówno mieszkańcom jak i swojemu dobytkowi. Istotną kwestią jest podjęcie kroków zapobiegawczych celem zminimalizowania skutków powodzi oraz przewidywania potencjalnych efektów. Stworzenie cyfrowego bliźniaka dla ochrony przed powodzią miast i ważnych elementów infrastruktury ma duży potencjał by znaleźć rozwiązanie złożonych kwestii jaką jest powódź na obszarze miejskim. Miejski bliźniak cyfrowy jest cyfrowym odwzorowaniem miasta łączącym dane z czujników, operacyjne i inżynieryjne w jednym środowisku, tworząc dokładne, kompletne, dynamiczne i możliwe do zweryfikowania informacje dostępne dla wszystkich podmiotów.

  Mierzenie się z problemem powodzi na obszarach miejskich jest możliwe tylko przy kompleksowym podejściu. Łącząc różne rodzaje powodzi, procesy i skale i przechodząc od fragmentarycznego podejścia do podejścia wykorzystującego różne dziedziny, nie zapominając przy tym jak istotną kwestią jest efektywne dzielenie się informacją oraz komunikowanie ryzyka w przejrzysty sposób. Przedstawimy jak wdrożyć tą strategię do istniejącej technologii i wspierając się środowiskiem połączonych danych i wspólną organizacją zadań, włączając w to zintegrowane oprogramowanie do modelowania powodzi w różnych skalach, zautomatyzowany system przetwarzający dane z różnych źródeł, takich jak: symulacja powodzi, dane geoprzestrzenne, prognozy pogody, internet i crowdsoursing, przez integracje złożonych 3D lub 4D (3D+ czas) wizualizacji pozwalających użytkownikom przeprowadzić wirtualną animację w jakości HD zdarzeń powodziowych dla różnych scenariuszy. Praktyczne przykłady będą pokazane dla ważnych rafinerii i gazowni, miast, ochrony cywilnej i infrastruktury wodnej. Używanie cyfrowego bliźniaka dla ochrony przeciwpowodziowej przy zastosowaniu filozofii opisanej powyżej zapewnia decydentom rzeczywiste, dające podstawy do działania informacje, umożliwiające wydawanie ostrzeżeń oraz wszczynanie działań, oraz mogą być użyte w zarządzaniu kryzysowym w zakresie przygotowań, realizacji, usuwania skutków czy ich minimalizowania. Finalnie płynna integracja narzędzi do tworzenia rozbudowanych wizualizacji może poprawić komunikowanie ryzyka i zwiększyć świadomość sytuacyjną podmiotów.

  Podsumowanie sesji i pytania
  16:55
  17:25
  Wieczorna Gala dla uczestników konferencji
  20:00
  1:00

  Gala wieczorna odbędzie się w Radisson Hotel & Suites  przy ulicy Chmielnej 10 w Gdańsku.

  Wstęp na Galę wyłącznie za okazaniem identyfikatora uczestnika Gali (identyfikator wydawany na podstawie zgłoszenia  w formularzu rejestracyjnym).

   

   

   

 • 5 marca 2020 (czwartek)
  Powitanie i rozpoczęcie drugiego dnia wydarzenia - część konferencyjna
  Jacek Zalewski
  10:00
  10:15
  SESJA IV: Jak robią to nasi sąsiedzi? - gospodarowanie wodami opadowymi w regionie Europy Centralnej i Wschodniej
  Omówienie doświadczeń z regionu
  10:15
  12:45

  Kropla deszczu spadająca na ziemię nie rozumie pojęcia własności i granic, ocieplenie klimatu jest też zjawiskiem globalnym. Nie można efektywnie zapobiegać ociepleniu klimatu i wdrażać strategie adaptacji z perspektywy tylko jednego interesariusza lub kraju. Zawsze też warto podpatrywać co inni robią lepiej od nas, warto dzielić się wzajemnie swoim doświadczeniem. Wychodząc temu naprzeciw czwarty blok konferencji nosi nazwę: Jak robią to nasi sąsiedzi? Do udziału w tym bloku zapraszamy prelegentów z sąsiadujących z nami państw, po to aby powiedzieli jak wygląda stan gospodarki wodami opadowymi, jakie stoją przed nimi wyzwania, gdzie widzą swoje szanse, z czego są dumni? Przynajmniej na czas trwania tej sesji chcemy, aby nasza konferencja stała się konferencją o skali regionalnej.

   

   

   

  Aktualny stan zarządzania wodami opadowymi na Słowacji.
  Dr. inż. Marek Sokac
  10:45
  11:00

  Zarządzanie wodami opadowymi jest obecnie bardzo gorącym tematem, który ma znaczący wpływ na rozwój systemu odwodnienia miast na Słowacji. W przypadku rozwoju terytorialnego miast i gmin, możliwość (lub niemożność) prawidłowego gospodarowania wodami opadowymi staje się jednym z decydujących czynników dalszego rozwoju miast. Problem pojawia się przy wdrażaniu poszczególnych elementów nowoczesnego zarządzania wodami opadowymi, ponieważ na Słowacji nie ma jeszcze jednolitego ustawodawstwa, które jasno określałoby procedury projektowania, wymiarowania i eksploatacji infrastruktury używanej w zarządzaniu wodą opadową. W praktyce często stosuje się różne i niejednoznaczne podejścia. Referat będzie próbom podsumowania obecnego stanu gospodarowania wodami opadowymi na Słowacji. Oprócz lokalnych sposobów zarządzania wodami opadowymi stosowanych na Słowacji (zdecentralizowana retencja i zatrzymywanie) zostaną także omówione i przeanalizowane metody scentralizowane (zbiorniki na deszczówkę, przelewy w kanalizacji ogólnospławnej).

  Status i wyzwania systemu odprowadzania wód opadowych we Lwowie.
  Dr. Volodymyr Zhuk
  11:00
  11:15

  Ważną cechą miasta Lwowa jest jego położenie na linii głównego europejskiego przełomu między basenami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Rzeka Pełtew, która ma źródła na terytorium miasta Lwowa, jest obecnie głównym kolektorem kanalizacyjnym miasta. Miejski system odwadniający składa się z około 800 km kanałów, 15 przepompowni ścieków i dwóch miejskich oczyszczalni ścieków. Większość miejskich sieci kanalizacyjnych jest ogólnospławna, więc może powodować poważne problemy z zanieczyszczeniem wody podczas wystąpienia przelewu kanalizacji.Przez ostatnie 50 lat, odkąd zbudowano kanalizację miejską, Lwów przeżył intensywną urbanizację. Zlewnia bałtycka miasta Lwowa powiększyła się o 60km2, co miało wpływ na natężenie przepływów na wlocie do lwowskiej oczyszczalni ścieków.Wykonano szczegółową analizę hydrologiczną w oparciu o systemy informacji geograficznej i badania w terenie na obszarze 1000 ha miasta Lwowa w celu określenia obszarów całkowitej nieprzepuszczalności (tot) i nieefektywnej przepuszczalności (ef) i oszacowaniu wartości współczynnika spływu. Korelacja między całkowitą nieprzepuszczalnością a nieefektywną przepuszczalnością opisuje wzór p(ef) = (p(tot))n. Jednocześnie znacznie wzrósł odsetek obszarów nieprzepuszczalnych dla wody. Analizowane będą główne wyzwania związane z systemem odprowadzania wód opadowych we Lwowie i omówione podstawowe zadania i metody zarządzania wodami opadowymi na terenie miasta Lwowa.

  Aktualny stan zarządzania wodami opadowymi w Bukareszcie
  Valentin Zaharia
  11:15
  11:30
  (Nie)wiedza samorządów i jej przyczyny – wyniki ankiety projektu NOAH
  Dr. inż. Klara Ramm
  11:45
  12:00

  W ramach projektu NOAH „Ochrona Morza Bałtyckiego przed
  zanieczyszczeniami podczas powodzi na obszarach miejskich”,
  finansowanego z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego, sześć krajów nadbałtyckich opracowuje narzędzia dotyczące gospodarowania wodami opadowymi. Celem NOAH jest stworzenie koncepcji holistycznego planowania i wdrożenie inteligentnych systemów modelowania spływu wód opadowych w miastach. Istota takiego planowania polega na połączeniu zarządzania wodą burzową z planowaniem przestrzennym. Na ich podstawie opracowuje się rozwiązania takie, aby istniejące obiekty były odporne na skutki zmian klimatu, szczególnie gwałtowne opady. W celu określenia stanu wiedzy w mniejszych miastach, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wspólnie z estońską organizacją EVEL przeprowadziły ankietę. Dostarczyła ona informacji na temat potrzeb samorządów, ich problemów, zdolności organizacyjnych i technicznych w planowaniu infrastruktury i zarządzaniu wodą opadową na terenach zurbanizowanych. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ankiety.

  Podsumowanie oraz pytania do prelegentów
  12:15
  12:45
  Przerwa kawowa
  12:45
  13:00
  SESJA V: Powodzie miejskie - jak zarządzać ryzykiem i minimalizować skutki
  Doświadczenia osób, które zajmują się powodziami miejskimi
  13:00
  15:00

   

  Skutki zmian klimatycznych w postaci coraz częstszych opadów nawalnych muszą prowadzić do powodzi miejskich. W ostatnim bloku wykładowym o tym właśnie tytule: Powodzie miejskie chcemy w pierwszej kolejności zaprezentować doświadczenia osób, które musiały organizować akcje przeciwpowodziowe. Chcemy także pokazać potencjał współczesnych systemów ostrzegania przed zjawiskami ekstremalnymi i rozwiązania techniczne służące ograniczeniu zasięgu i strat generowanych przez powodzie miejskie. Sesja ta ma także służyć dyskusji roli firm ubezpieczeniowych w pokrywaniu strat powodziowych i inicjacji debaty nad zdefiniowaniem obiektywnej granicy pomiędzy zakresem odpowiedzialności eksploatatora systemu odwodnienia a obszarem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

   

   

   

  Zarządzanie przeciwpowodziowe - case study z francuskiego Vallee de la Bievre
  Marie-Christine Haau
  13:45
  14:00

  Przez ponad 20 lat SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallee de la Bievre) i Veolia opracowują i aktualizują zautomatyzowany system zarządzania powodzią rzeki Bievre, dopływu Sekwany na południe od Paryża. To rozwiązanie pozwala chronić Górną Dolinę (200 000 mieszkańców, 130 km2, 35 km cieków wodnych) przed powodzią. W maju i czerwcu 2016 r. bardzo obfite opady spowodowały znaczne powodzie w niektórych częściach Europy, a zwłaszcza w regionie paryskim. W Dolinie Górnego Bievre 130 mm deszczu spadło między 22 maja a 1 czerwca, co odpowiada pięciokrotności średniej rocznej opadów. Podczas gdy wydarzenie to poważnie dotknęło to terytorium, zarówno pod względem ludzkim, jak i materialnym, terytorium SIAVB zostało oszczędzone, głównie dzięki otaczającej infrastrukturze technicznej zbudowanej wokół systemu telenadzoru kontroli w czasie rzeczywistym, oprogramowania regulacyjnego i optymalizującego korzystanie z basenów rzeki Bievre i całodobowa organizacja usług na wezwanie. Czerpiąc ze stałej infrastruktury do gromadzenia danych i możliwości przetwarzania, możliwa jest ciągła zmiana stanu hydraulicznego rzeki Bievree i jej systemu regulacji. W związku z tym zmiana poziomów rzek jest monitorowana w czasie rzeczywistym, aby instruować regulację basenu w zależności od sytuacji hydraulicznej.

  Zarządzanie projektem w sytuacji kryzysowej na przykładzie awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka".
  Paweł Pill
  14:30
  14:45
  Podsumowanie sesji i pytania
  14:30
  15:00
  Lunch
  15:00
  15:40
  Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków
  15:40
  16:40
  Oficjalne zakończenie konferencji.
  Dr. inż. Paweł Licznar
  16:40
  17:00

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Do 31 GRUDNIA 2019 niższa cena!!! Tylko 1190 zł netto -zarejestruj się już dziś!!!

Od 1.01.2020 koszt udziału w konferencji wyniesie 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1190 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Partnerzy

 • Patronat honorowy

  • logotyp-01
  • patronat-honorowy-marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-pion-rgb-only-for-web-2012
  • igwp_logo
  • patronat-gdynia
  • logonew_pzits
  • wfosigw
 • Patronat medialny

  • samorzadowy_kolor_cmyk
  • seidel-1
  • technologia-wody
  • logo-infor-pl
  • pompy
  • wodkan
  • logo_ts_baseline_1663x655
  • kierunek_zbiorcze_2019_pompy
  • kierunek_zbiorcze_2019_wodkan
  • logo_portal_otwarty
  • rg-logo
  • trojmiasto-logo
  • inzynieria-com
 • Partner generalny

  • hauraton
  • amiblu-logo
  • rgb_veolia_hd
 • Partnerzy

  • logo-eu
  • wavin-logo-new-blue

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Katarzyna Grochowska

Event Manager