Nasza konferencja Stormwater Poland 2020 została objęta honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak napisali w liście:

„Zakres tematyczny Państwa Konferencji pokrywa się z działaniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako instytucja finansująca m.in. inwestycje dotyczące gospodarowania wodami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także działania z zakresy adaptacji do zmian klimatu i zagroeń środowiska, uważamy za bardzo istotne kwestie zastosowania innowacyjnych technologii w gospodarowaniu wodami opadowymi oraz szeroko pojętej ekohydrologii miejskiej. Pragnę przekaząć, że obejmujemy Państwa KOnferencję PAtronatem Honorowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku, w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowując swój wyjątkowy charakter w skali świata, Narodowy Fundusz od 30 lat nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami, NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze.

Z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad 100 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 53 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano prawie 39 tys. umów z beneficjentami. Wspierając konsekwentnie ekorozwój Polski, Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.

W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska, na które przeznaczono 4,8 mld euro.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

Tel. (+48-22) 45 90 100

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

O konferencji:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/patronat-honorowy-nfosigw/informacje-o-wydarzeniach/art,60,stormwater-poland-2020.html

To dla nas duże wyróżnienie.

Dziękujemy!

 

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager