W dniach 27-28 marca br. w Gdańsku odbyła się pierwsza edycja konferencji Stormwater Poland organizowanej przez firmę RETENCJAPL Sp. z o.o. Miejscem obrad konferencji było inspirujące i przepełnione historią wnętrze Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

 

Tematyka konferencji skupiała się wokół nowego Prawa Wodnego, zarządzania wodami opadowych w kontekście zmian klimatu, pozyskiwania środków na modernizację i przebudowę istniejących systemów odwodnienia oraz nowoczesnych metod modelowania i projektowania, a także monitoringu hydrologicznego i meteorologicznego.

 

Chcąc krótko scharakteryzować to wydarzenie, należy chyba w skrócie powiedzieć – duże i pozytywne zaskoczenie. Dlaczego duże zaskoczenie? Bo konferencje dedykowane wodom opadowym w Polsce odbywają się już od ponad dekady, lecz konferencja Stormwater Poland 2017 się jednak od nich różniła. Czym się różniła?

 

Przede wszystkim wysoką rangą, której miernikiem była obecność i wystąpienia w otwierającej sesji pt: Nowe Prawo Wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Pana Ministra Mariusza Gajdy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pani Anny Czyżewskiej, Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pani Doroty Jakuty, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Udział w konferencji tak znamienitych gości to chyba sygnał, że problematyka wód opadowych w Polsce przestaje być marginesem zagadnień gospodarki wodnej i ochrony środowiska. W takim przekonaniu utwierdzać mogą także patronaty honorowe udzielone konferencji przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Wyraźnie nową jakością konferencji był w niej udział dużej liczby gości zagranicznych. W gronie tym należy przede wszystkim wymienić wykładowców konferencji, czyli: Pana prof. Witolda Krajewskiego z Iowa University w USA, Pana prof. Paula Daviesa z University of Bolton w Anglii, Pana prof. Carlo De Michele z Politecnico di Milano z Włoch, Pana Mogens Bjørn Nielsena z Danii, Pana dr Romana Edela, Pana dr Lothara Fuchsa, Pana dr Jensa Didszuna, Pana Thomasa Grueniga i Pana Tobiasa Menzela z Niemiec, Pana dr Slavco Velickova z Holandii, Pana Víctoriano Sanz Losada z Hiszpanii. Wygłosili oni łącznie 11 spośród 27 prezentacji na konferencji, często pełniąc rolę keynote speakerów konferencji. Nie było zatem bezzasadnym nazwanie konferencji Stormwater Poland 2017, bo język angielski na konferencji towarzyszył wielu prelekcjom i rozmowom kuluarowym.

 

Pozytywnym zaskoczeniem była duża liczba uczestników konferencji, w której udział wzięło łącznie 230 osób. Co ważne na konferencję przybyli przedstawiciele władz miasta oraz przedsiębiorstw zajmujących się melioracjami miejskimi, bądź też gospodarką wodno-ściekową z praktycznie wszystkich regionów Polski. Cieszyć mogła zwłaszcza obecność przedstawicieli dużych miast, takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Częstochowa, Słupsk, Gdańsk.

 

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyły się cztery sesje oraz panel dyskusyjny podczas którego uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom.

 

Konferencję rozpoczął blok pt. „Nowe Prawo Wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi
i roztopowymi”, podczas którego Minister Mariusz Gajda omówił wpływ nowej ustawy Prawo Wodne na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi w kraju. Przedstawione zostały m.in. założenia nowego systemu opłat, główne cele reformy gospodarki wodnej oraz sposoby ich osiągnięcia. Podczas pierwszego bloku uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się jak wyglądają kwestie finansowania przez NFOŚiGW projektów związanych z wodami opadowymi w miastach. Następnie Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Pani Dorota Jakuta zaprezentowała kierunki działań IGWP w kontekście wód opadowych.

 

Drugi blok pierwszego dnia konferencji poświęcony był miastu Gdańsk. Podczas swoich wystąpień przedstawiciele firm Gdańskie Wody oraz Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna zaprezentowali dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi właśnie w Gdańsku. Prezes spółki Gdańskie Wody Pan Ryszard Gajewski zwrócił uwagę na rosnącą liczbę inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową w tym mieście. Poruszony został również temat Panelu Obywatelskiego, który odbył się kilka miesięcy wcześniej, a podczas którego mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w dyskusji na temat działań podejmowanych w celu ochrony przed deszczami nawalnymi. Z ramienia Gdańskich Wód wypowiadał się także Specjalista ds. informacji meteo Pan Maciej Pawelec, który przedstawił temat rozwoju gdańskiego systemu odwodnieniowego. Pan Andrzej Chudziak – dyrektor ds. technicznych Gdańskich Wód również zwracał uwagę na konieczność zmiany podejścia do obecnego projektowania systemu odwodnieniowego. Blok gdański zamykało wystąpienie Pana Jacka Kaszubowskiego – kierownika Działu Planowania GIWK, który poruszył temat kompleksowego systemu monitorowania wód podziemnych w Gdańsku.

 

Kolejny, trzeci blok poświęcony był najlepszym praktykom zarządzania wodami opadowymi. Przedstawione zostały praktyki z miast zagranicznych jak Aarhus w Danii, czy Kilonia w Niemczech. W bloku tym uczestniczyli znani praktycy z zagranicy jak Pan Mogens Bjørn Nielsen, który podczas swojego wystąpienia pt: Adaptacja do zmian klimatu w mieście Aarhus, przestawił m.in. konsekwencje zmian klimatycznych w Aarhus oraz decyzje polityczne w planie dostosowania do zmian klimatu wraz z wytycznymi dla obszarów potencjalnie zagrożonych zalaniem.

 

Kolejnym mówcą był dr inż. Roman Edel z Urzędu Miasta Kilonia, który zaprezentował sposoby gospodarowania wód opadowych w Kilonii w Niemczech. Przedstawiony został generalny plan odwodnienia deszczowego miasta oraz przykłady gospodarowania deszczówki. W wystąpieniu Pana dr inż. Romana Edela zaprezentowana została także praktyka naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych w Niemczech.

 

Innowacyjnym sposobom retencjonowania wód opadowych poświęcone było wystąpienia Pana Wojciecha Falkowskiego – Prezesa Zarządu firmy Ecol-Unicon sp. z o.o., która była Partnerem Generalnym konferencji. W swoim wystąpieniu Pan Wojciech Falkowski przedstawił główne wyzwania dla inteligentnego zarządzania retencją w polskich miastach. Pokazane zostały również korzyści dla samorządów, eksploatatorów oraz mieszkańców. Ciekawym elementem prelekcji było zaprezentowanie rozwiązania Bumerang SMART, czyli inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, a także modułowych, wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych HYDROZONE wyposażonych w smart urządzenia, które wychodzą naprzeciw potrzeb i wyzwań „smart cities”.

 

Blok trzeci zakończyło wystąpienie gościa zagranicznego mgr inż. Thomasa Gruenig – Dyrektora Zarządzającego w firmie HST SYSTEMTECHNIK GMBH & CO. KG., którego wystąpienie skupiało się na inteligentnym zarządzaniu infrastrukturą wód opadowych. Wystąpienie to było bogato ilustrowane rozwiązaniami jakie firma HST wdrożyła już na obszarze dużych miast na przykład w Chinach.

 

Ostatni blok pierwszego dnia konferencji poświęcony był projektowaniu oraz modelowaniu systemów odwodnienia.

 

Pierwszym prelegentem tej sesji był dr Slavco Velickov z firmy Bentley Systems, który w swojej prezentacji przedstawił przykłady w jaki sposób specjaliści z publicznych i prywatnych firm zajmujący się systemami kanalizacji deszczowych, a także doradztwem środowiskowym, wykorzystują mapowanie geoprzestrzenne, dobierają odpowiednie elementy systemów odwadniających, mając na uwadze tworzenie wydajnych, optymalnych i trwałych rozwiązań, a także dostarczają informacji niezbędnej do optymalnego zarządzania systemami odwodnienia. Wystąpienie to przekonało chyba wszystkich, że w oprogramowaniu firmy Bentley Systems projektowanie i modelowanie może mieć już dzisiaj wymiar w pełni 3-wymiarowej wirtualnej rzeczywistości.

 

Drugim prelegentem sesji był Pan Paul Davies – Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Bolton, przedstawiciel firmy Ove ARUP & Partners. Pan prof. Paul Davies na bazie swoich bardzo bogatych doświadczeń zawodowych odniósł się do zagadnienia szybkości działania modeli hydrodynamicznych systemów odwodnienia. Jego wystąpienie, chyba obaliło ostatecznie mit możliwości wykorzystywania skomplikowanych modeli hydrodynamicznych do symulacji odpływu z dużych zlewni kanalizacyjnych w czasie rzeczywistym.

 

Partnerem sesji była firma HOBAS System Polska, w imieniu której Pan Marcin Tasak zaprezentował interesujące przykłady realizacji zbiorników retencyjnych w technologii GRP.

 

Kolejnym interesującym wystąpieniem była prelekcja Pana Adriana Arysa, który zaprezentował doświadczenia firmy DS Consulting w zakresie przygotowania złożonych projektów infrastrukturalnych. Omówione zostały najważniejsze fazy przygotowania projektu ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki tych z zakresu wód opadowych. Przedstawiciel firmy DS Consulting przedstawił także dobre praktyki, jak również najczęściej popełniane błędy i niedociągnięcia prowadzące do realizacji projektów ułomnych lub takich, które nie osiągają zamierzonych celów.

 

Na zakończenie ostatniego bloku dnia pierwszego, reprezentant firmy Arcadis Pan Tomasz Wilk poruszył temat Wyzwań związanych z modelowaniem sieci kanalizacji deszczowej na przykładzie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w Słupsku. Na konkretnym przykładzie pokazał on problemy z dostępem do niezbędnych informacji o topologii sieci kanalizacji deszczowych, wynikających z braku pełnej inwentaryzacji infrastruktury odwodnieniowej. Ponadto zaprezentował możliwość praktycznego wykorzystania lokalnego modelu opadowego PANDa do opracowania wiarygodnej koncepcji zagospodarowania wód opadowych w mieście.

 

Pierwszy dzień konferencji zakończył panel dyskusyjny, który miał służyć omówieniu zagadnienia najlepszych praktyk w projektowaniu systemów odwodnienia i znalezieniu odpowiedzi na pytanie: Czy w obliczu nowego Prawa Wodnego warto być eksploatatorem deszczówki? Odpowiedzi na postawione pytanie były sprzeczne, a dyskusja bardzo ożywiona. Tego można było się spodziewać po serii ciekawych prezentacji i przy dynamicznym udziale moderatora panelu dr hab. inż. Macieja Mrowca, prof. PCz. Sala pomimo późnej godziny i blisko godzinnego opóźnienia nie opustoszała. Nie można było się jednak spodziewać, że w dyskusji będą zabierać głos przedstawiciele konkurencyjnych nawet biur projektowych i konsultingowych i wyrażać bardzo podobne poglądy. To była autentyczna wymiana poglądów pozbawiona rywalizacji i niezdrowej konkurencji. To pocieszające, bo wypływa z tego wniosek, że jednak chyba można integrować środowisko wód opadowych w Polsce, a więc misja podjęta przed 2 już laty przez portal www.retencja.pl nie pozostaje tylko mrzonką.

 

Pierwszy dzień konferencji wieńczyła uroczysta kolacja w hotelu Radisson Blu przy gdańskiej Starówce, gdzie na gości czekała niespodzianka w postaci występu artystycznego znanej grupy akrobatycznej MiraArt.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Tel: +48 730 033 796

Dorota Jucewicz

Event Manager